Privacyverklaring
Get Senang

 

Beste cliënt,

U bent cliënt van Get Senang. Het kan daarom zijn dat Get Senang persoonsgegevens van u verwerkt. Get Senang hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe Get Senang dat doet.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Get Senang. Voor vragen over uw privacy is
Get Senang als volgt voor u bereikbaar:

Bezoekadres: Scherpdeel 28, 4703 RJ Roosendaal
Website: https://getsenang.nl
Telefoonnummer: 06-54362124
E-mailadres: info@getsenang.nl

De persoonsgegevens waarover Get Senang beschikt zijn afkomstig van uzelf, ofwel zijn uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven door PS. food & lifestyle.

De gegevens die u zelf aan ons verstrekt zijn N.A.W.-gegevens en overige relevante informatie. Deze informatie gebruiken wij om contact met u te kunnen opnemen en alle aspecten in beeld te hebben om u te kunnen begeleiden bij het afvallen. U bent niet verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken.

De gegevens die PS. Food & lifestyle aan ons verstrekt zijn uw naam, telefoonnummer en
e-mailadres. Deze informatie gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen voor een kennismakingsafspraak.

Get Senang verwerkt uw persoonsgegevens dus om u te ondersteunen bij het afvallen. Het is noodzakelijk dat Get Senang deze persoonsgegevens van u verwerkt om gerechtvaardigde belangen van Get Senang te behartigen.

Get Senang verwerkt op dit moment geen persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Mocht Get Senang dat in de toekomst gaan doen, wordt u daar tijdig over geïnformeerd. U kunt de eenmaal gegeven toestemming altijd intrekken, maar dat heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Als Get Senang uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar vooraf over geïnformeerd.

Get Senang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Dit tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt; in dat geval worden de persoonsgegevens zo lang bewaard als wettelijk verplicht is.

Get Senang verwerkt de persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden. Indien u PS. food & lifestyle-producten en –diensten afneemt, worden ook aan PowerSlim Nederland B.V. ( “PS. food & lifestyle”) bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Het gaat om N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PS. food & lifestyle-producten en –diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruikt PS. food & lifestyle om de werking van PS. food & lifestyle-producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. En om u te informeren over producten en diensten van PS. food & lifestyle. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken, maar als u de gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij de gegevens niet aan PS. food & lifestyle doorgeven, en dat kan van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van en informatie over de PS. food & lifestyle-producten en –diensten.

Get Senang besteedt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden (“Verwerkers”). Deze Verwerkers zijn met zorg geselecteerd. En zij zijn gebonden alle afspraken die nodig zijn uw privacy te waarborgen. Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacy rechten onvoldoende gewaarborgd zijn.

Alle persoonsgegevens die Get Senang verwerkt, zijn zeer goed beveiligd. Zo is het pand waar vanuit Get Senang werkzaam is, zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de website van Get Senang. Verder monitort Get Senang continu of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat Get Senang met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij u die informatie gegeven. Verder heeft u het recht:

  • op inzage in uw gegevens;
  • op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
  • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;
  • om bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel van Get Senang;
  • om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;
  • op beperking van de verwerking;
  • op dataportabiliteit
  • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen?qa=rechten%20van%20betrokkenen&scrollto=1

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Get Senang via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek berichten wij u.

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop Get Senang uw privacy tracht te waarborgen, meld het ons. Get Senang probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Roosendaal, januari 2022